SPECJALIZACJE

W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ

Nasze Usługi

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
PRAWO SPÓŁEK I HANDLOWE

 • Tworzenie nowych podmiotów prawnych (zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych)
 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych (przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek, zmian statutów i umów spółek)
 • Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych (obsługa prawna połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych)
 • Proces inwestycyjny, obsługa transakcyjna
 • Rozwiązywanie sporów korporacyjnych
 • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań rejestrowych
PRAWO CYWILNE

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • Sprawy o zapłatę
 • Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • Spory konsumenckie
PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Doradztwo transakcyjne (sprzedaż/najem/dzierżawa)
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego
 • Due diligence nieruchomości
 • Reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, renta planistyczna)
 • Ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Obrót gruntami rolnymi oraz doradztwo w zakresie dzierżawy gruntów rolnych, w tym doradztwo w zakresie korzystania z dopłat unijnych
 • Doradztwo podatkowe
PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

 • Sprawy o rozwód i separację
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Doradztwo w postępowaniach spadkowych
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Dział spadku
 • Sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Opiniowanie i tworzenie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz innych związanych z zatrudnieniem
 • Wewnętrzne polityki i kodeksy, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, korzystania z mienia służbowego
 • Zakaz konkurencji
 • Mobbing, ochrona dóbr osobistych
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Wypadki przy pracy, m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników
 • Obsługa prawna w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS
PRAWO PODATKOWE

 • Bieżące doradztwo podatkowe
 • Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, karnoskarbowych oraz sądowoadministracyjnych
 • Opinie prawne w zakresie prawa podatkowego
 • Interpretacje indywidualne
 • Przygotowywanie optymalnych podatkowo strategii inwestycyjnych
PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • Postępowania administracyjne w dziedzinie budownictwa (dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, a także legalizacji tzw. samowoli budowlanej)
 • Obsługa prawna nieruchomości i obrotu nieruchomościami
 • Postępowania i spory z organami ochrony środowiska
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Umowy licencyjne
 • Pomoc prawna w sprawach dotyczących naruszeń majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualne
 • Ochrona wizerunku
 • Doradztwo prawne w zakresie e-commerce i ochrony danych osobowych
PRAWO KARNE

 • Kompleksowa reprezentacja klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • Sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia